De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie. Deze elektronische mail met eventuele bijlagen bevat steeds vertrouwelijke informatie en is enkel en alleen bestemd voor mededeling aan de geadresseerde persoon of onderneming aan wie hij is gericht. Het is verboden deze mail te kopiëren, te openen, te verspreiden of aan derden in mededeling over te maken, indien dit bericht niet voor uzelf is bestemd en/of vertrouwelijk informatie bevat. Als verzender kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de juiste en volledige overdracht van de informatie, opgenomen in dit bericht. Als verzender garanderen wij niet dat de volledige inhoud van de mededeling werd behouden, noch dat de mededeling vrij is van virussentussenkomsten of andere interferenties. Zo u niet als bestemmeling deze informatie in uw bezit of toegestuurd krijgt, wil deze dan onmiddellijk vernietigen en de afzender verwittigen. 

The sender cannot be held responsible for any modification of his message during electronic transmission. This electronic mail with any attachments always contains confidential information and is only intended for communication to the addressee or company to whom it is addressed. It is prohibited to copy, open, distribute or communicate this e-mail to third parties if this e-mail is not intended for you and/or contains confidential information. As the sender, we cannot accept any liability for the correct and complete transmission of the information contained in this message. As the sender, we do not guarantee that the entire content of the communication has been preserved, nor that the communication is free of virus interventions or other interferences. If you, as the recipient, do not receive or receive this information, please destroy it immediately and notify the sender.